SERTİFİKASYON

SERTİFİKASYON

AMAÇ
 
IIA tarafından düzenlenen unvan sertifikası sınavlarının ve sertifikasyon süreci ile ilgili her türlü çalışmanın en etkin şekilde eşgüdümünü sağlamak, iç denetim mesleği kapsamındaki sertifikaların yaygınlaştırılması ve sertifikalı iç denetçi sayısının artırılması amacıyla gerekli bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarını yürütmek, gerek sertifika sınavlarına hazırlık gerekse sertifikalı iç denetçilerin mesleki gelişimlerine yönelik sürekli eğitim programları düzenlenmesine destek olmak ve Türkçe eğitim materyali oluşturmak için çalışmalar yapmak.
 
YAPISI
 
Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun Sertifikasyon ve Standartlardan Sorumlu Üyeleri, Komitenin doğal üyesidir. Komite üyeleri, kendi içinden aday gösterilenler arasından bir üyesini başkan olarak seçer.
 
Komite, TİDE Standartlar ve Sertifikasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi/Üyeleri ile IIA sertifikalarından en az bir tanesine sahip olan veya iç denetim mesleğinde en az 5 yıl tecrübeli TİDE üyeleri arasından komitede çalışmaya istekli olan ve bu isteklerini komiteye üye olmayı talep ederek belirtenler arasından komite ile birlikte yapılan değerlendirme sonrası uygun görülenlerin görevlendirilmesi ile meydana getirilir.
 
GÖREVLERİ
 
 1. Unvan sertifikasyon sürecinin IIA ile yapılan sözleşmeye uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 2. www.tide.org.tr internet sitesinde unvan sertifikasyonu ile ilgili bilgileri hazırlamak, güncellemek ve eski bilgilerin siteden kaldırılmasını sağlamak, sınav esaslarının belirlendiği aday el kitabını gerekli hallerde güncellemek,
 3. Unvan sertifikasyonları ile ilgili yazı, makale ve raporlar hazırlamak veya yabancı dilde hazırlanan benzer yayınların tercüme edilmesi suretiyle www.tide.org.tr internet sitesinde yer almasını sağlamak,
 4. IIA tarafından Türkçeye çevrilen sınav sorularının gözden geçirilmesi için komiteden uygun kişileri görevlendirmek üzere Yönetim Kuruluna önermek ve her bir sertifika ile ilgili olarak yürütülecek projelerde, önerilen kişilerin ilgili sertifikaya sahip kişiler arasından olmasını sağlamak,
 5. Sürekli mesleki gelişim için web tabanlı, elektronik ortamda mesleki eğitim ve öğrenim programları geliştirilmesine ve düzenlemesine destek olmak, paket programlar hazırlatmak,
 6. Komitenin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için sertifikasyona ilişkin alt çalışma grupları oluşturmak,
 7. Sertifikalara ilişkin mesleki tanınma sürecini yürütmek,
 8. Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi/Üyeleri aracılığıyla Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak sertifikasyonla ilgili konularda YK üyelerine bilgi vermek, komite ile Yönetim Kurulu arasında koordinasyonu sağlamak,
 9. Komitenin sertifikasyona ilişkin bütçesini hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,
 10. Sertifikasyona ilişkin faaliyetleriyle ilgili TİDE Yönetim Kuruluna raporlama yapmak,
 11. Yönetim Kurulunca verilen sertifikasyona ilişkin diğer görevleri yapmak, görev alanı ile ilgili konularda görüş bildirmek.

 

Sertifikasyon Yönergesi için lütfen burayı tıklayınız.