ÜYELİK ÇEŞİTLERİ

TİDE’ye 3 şekilde üye olabilirsiniz. 
 
a) Asıl Üyelik 
 
TİDE’ye asıl üye olabilecek gerçek ve tüzel kişiler aşağıda gösterilmiştir. 
 
8.1) Gerçek kişiler: Onsekiz yaşını bitirmiş, fiil ehliyetine sahip olmak ve yabancılar için Türkiye’de oturma hakkına sahip olmak koşuluyla, 
 
8.1.1) Finans, sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarda çalışan İç Denetim ve Teftiş Kurulu birimlerinde görev yapmakta olan üniversite mezunu olanlar, 
 
8.1.2) Bilgi teknolojileri denetimi, risk yönetimi, uyum ve iç kontrol alanlarında görev yapmakta olan denetçi ve uzmanlar, iç denetçilerle faal ilişki içinde olan ve iç denetimle ilgili alanlarda deneyimli olanlar, 
 
8.1.3) Üniversitelerin denetim ana bilim dallarında görev yapan/yapmakta olan öğretim üyeleri ve görevlileri, iç denetim alanında veya ilgili konularda lisans, yüksek lisans mezunu ve doktora çalışması olanlar, üniversitelerde iç denetçi olarak görev yapanlar, 
 
8.1.4) İç Denetim mesleğini icra eden Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler, 
 
8.1.5) İç Denetim mesleğini kendi isteği ile bırakan veya bu meslekten emekli olanlar, 
 
8.1.6) Mesleki ve sivil toplum kuruluşlarında iç denetçi olarak görev yapanlar.
 
8.2) Tüzel kişiler: 
 
8.2.1) Üniversiteler, Yüksek Teknoloji Enstitüleri, Yüksek Okullar, 
 
8.2.2) Kamu kurum ve kuruluşları, 
 
8.2.3) Finans, sanayi, ticari ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları, 
 
8.2.4) Sivil toplum kuruluşları. 
 
Derneklere üye olmaları yasaklananlar, TİDE’ye aidat ve giriş ödentisini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle TİDE üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ile özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar TİDE’ye üye olamazlar.
 
 
 
b) Akademik Üyelik 
 
TİDE’ nin amacına ve iç denetim mesleğine katkı sağlamak ve çalışmalarda bulunmak, TİDE faaliyetlerinden haberdar olmak isteyen, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ön görülen yüz kızartıcı suçları işlememiş üniversitelerde öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri ile bu okullarda okuyan öğrenciler TİDE’ nin akademik üyesi olabilirler.
 
Akademik üyeler, TİDE’ nin düzenlediği faaliyetlere katılabilirler.
 
Akademik üyeler aidat ödemezler, Genel Kurula katılsalar da oy kullanamazlar. Asıl Üyelere tanınan indirim olanaklarından aynı şekilde yararlanabilirler.
 
Akademik üyeler, Asıl Üyelik şartlarını sağlamaları ve talep etmeleri halinde üyelik türlerini değiştirebilirler.
 
Öğrencilerin üyelikleri, mezuniyet veya başka şekilde öğrenciliklerinini bitmesiyle bir ihtara gerek kalmaksızın sona erer.
 
Akademik üyelerin, bedellerini ödemeleri halinde TİDE’ nin yayınladığı İç Denetim dergisine abone, uluslararası meslek kurumlarına üye olmaları sağlanır.
 
 
 
c) Şeref Üyesi 
 
TİDE’nin amacına ve iç denetim mesleğine önemli hizmet ve katkı sağlayan Türk ve yabancı uyruklu kişiler Yönetim Kurulu önerisi ve Genel Kurul kararı ile Şeref Üyesi olabilirler. 
 
Şeref Üyeleri Genel Kurul toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar. 
 
Şeref Üyelerinden aidat alınmaz, ancak TİDE’nin faaliyetlerinden ve Asıl Üyelere tanınan olanaklardan yararlanırlar.
 
 
 
d) Fahri Üye 
 
TİDE’nin amacına ve iç denetim mesleğine gönüllü katkı sağlamak ve çalışmalarda bulunmak, TİDE faaliyetlerinden haberdar olmak isteyen, memuriyet yasasında ön görülen yüz kızartıcı suçları işlememiş özel kişiler TİDE’nin Fahri Üyesi olabilirler.
 
Fahri Üyeler TİDE’nin bütün faaliyetlerinden haberdar olur, dilerlerse de katılabilir veya TİDE organizasyonlarında görev alabilirler. 
 
Fahri Üyeler aidat ödemezler, Genel Kurula katılsalar da oy kullanamazlar. Asıl Üyelere tanınan indirimden yararlanamazlar. 
 
Fahri Üyeler, Asıl Üyelik şartlarını sağlamaları ve talep etmeleri halinde Asıl Üyelik koşulları yerine getirerek üyeliklerini değiştirebilirler.
 
 
 
Üyelik Başvurusu : 
 
Internet sitemizde size sunulan üyelik başvuru formunu doldurmanız, üyelik gerekli belgeleri ve üyelik talep yazınızı imzalı olarak bize ulaştırmanız halinde değerlendirmeye alınarak tarafınıza en kısa süre içinde üyelik talebinizin sonuçları iletilecektir.
 
 
Üyeliğinizin kabul olmaması durumunda belgelerinizin orijinalleri vermiş olduğunuz adresinize geri yollanacaktır. Üyeliğinizin kabulü halinde üyelik giriş aidatlarınız tahsil edilerek tarafınıza üyeliğimize alındığınıza dair bir yazı ve üye numarası verilecektir.