ETİK KURALLARI

ETİK KURALLARI

Etik Kuralları, iç denetim yönetiminde, bireylerin ve kuruluşların davranışlarını düzenleyen ilkeleri ve beklentileri belirtir. Belirli faaliyetlerden ziyade uygulamaya dair asgari gereklilikleri ve davranışsal beklentileri tarif eder.
 
 
Etik Kurallarıyla Tanışma Metni
IIA'nın Etik Kurallarının amacı, iç denetim mesleğinin etik kültürünü geliştirmektir.
İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.
Yönetişim (kurumsal yönetim), risk yönetimi ve kontrolle ilgili objektif  güvencenin üzerine kurulu olduğu güveni esas alan iç denetim mesleği için bir etik kuralları manzumesi geliştirilmesi, gerekli ve uygundur.
 
IIA'nin Etik Kuralları iki önemli hususu içine almak için yukarıdaki iç denetim tanımının ötesine uzanır:
 
1. İç denetim mesleği ve uygulamasıyla ilgili 'İlkeler',
2.  İç denetçilerden beklenen davranış tarzını tanımlayan Davranış Kuralları. 
Bu kuralların amacı, İlkelerin uygulamaya dökülmesi amacıyla yorumlanmasına yardımcı olmak ve iç denetçilerin etik davranışları konusunda rehberlik etmektir.
"İç denetçiler", IIA üyelerini, IIA'nın meslekî sertifikalarına sahip olanları veya almaya adayları ve 'İç Denetim Tanımı' çerçevesinde iç denetim hizmeti verenleri ifade eder.
 
Uygulanabilirlik ve Yürütme
Etik Kuralları, iç denetim hizmeti veren kurum ve kişileri bağlar. IIA üyeleri ve IIA'nın sertifikalarına sahip olanlar (ve adaylar) için bu kuralların ihlâli, IIA'nın yönetmelikleri ve idarî yönergelerine göre değerlendirilir ve ele alınır. Belirli bir davranışa Davranış Kurallarında atıfta bulunulmaması, o davranışın kabul edilemez veya yanlış olarak değerlendirilmesini engellemez ve bu sebeple de söz konusu kişiler disiplin cezası açısından sorumludur