CIA KABUL KOŞULLARI

CIA KABUL KOŞULLARI

Eğitim Düzeyi:
CIA adaylarının, akredite olmuş ve üniversite düzeyinde bir öğretim kurumundan alınmış bir lisans diplomasına veya onun eğitim düzeyi açısından muadiline sahip olmaları gerekmektedir.

Herhangi bir akademik diploma kazandırmayan mesleki eğitim kurslarına katılmak ve iş deneyimine sahip olmak, gereken diplomanın yerini alamaz. IIA, sadece uygun bir uluslararası mesleki statüye sahip olan adayların ya da akredite olmuş ve üniversite düzeyinde bir öğretim kurumundan diploma almak için gereken öğretim süresinin yüzde 90’dan fazlasını tamamlamış bulunan adayların eğitim denklik müracaatlarını inceleyecek ve değerlendirecektir.

Bir üniversite lisans diploması bulunmayan ve eğitim düzeylerinin veya mesleki statülerinin denkliğinden emin olmayan adaylar, eğitim düzeyi /mesleki statüleriyle ilgili bilgileri sunmalı ve Yönetim Kurulu’nun denklik incelemesi yapmasını talep ettikleri bir kapak sayfası göndermelidirler. Verilen bilgiler, Yönetim Kurulu’nun denklik incelemesi yapabilmesi için yeterince detaylı olmalıdır.

Müracaat edenlerin eğitim denklikleri tespit edilene kadar, sınav için kayıtları yapılmayacaktır. Müracaat formunun ve denklik talebinin ibrazından itibaren dört hafta içinde denklik/kayıt durumu hakkında herhangi bir ihbar almayan adaylar, sınava kabul edilip edilmediklerini öğrenmek için TİDE’yle temas kurmalıdırlar.

Not: Bir üniversite lisans diploması yerine sunulan eğitim düzeyinin kabul edilebilir olup olmadığı konusunda nihai karar yetkisi Yönetim Kurulu’na (IIA Board of Regents) aittir.


Karakter Referansı:
CIA adayları, yüksek ahlâki ve profesyonel niteliklere sahip olmalı ve bir CIA’den, başka bir IIA sertifikasına sahip bir kişiden, adayın âmirinden veya adayın eğitim aldığı en son eğitim kurumundaki öğretim görevlisinden alınmış bir karakter referansı sunmalıdırlar.

 

Etik Kuralları:
CIA’ler ve CIA adayları IIA’in belirlediği Etik Kuralları’na uymayı kabul ve taahhüt etmelidirler. (Etik Kuralları’nı bilgisayarınıza indirmek için tıklayın)


Mesleki Deneyim: 
Adayların CIA sertifikası almadan önce iç denetim mesleğinde en az 24 ay deneyime veya muadiline (denk mesleki deneyim) sahip olması gerekir. Bu koşula uyan adaylar, deneyimlerini tevsik eden belgeleri müracaat formuyla birlikte göndermeli veya daha sonra bu koşul yerine getirildiğinde sunmalıdırlar. Mesleki deneyimi tevsik eden belgelerin müracaat formuyla birlikte sunulması, aday sınavı geçtikten sonra sertifikayı alma sürecini hızlandırır.

  • Denk mesleki deneyim terimi, dış denetim, kalite güvencesi, uyum ve iç kontrol de dahil denetim/ değerlendirme disiplinlerinde deneyim anlamına gelir.
     
  • Yüksek lisans derecesi ya da ilgili mesleklerde (muhasebe, hukuk veya finans gibi) iş deneyimine sahip olmak bir yıllık deneyim yerine kabul edilebilir.
     
  • İş deneyiminin bir CIA, başka bir IIA sertifikasına sahip bir kişi veya adayın âmiri tarafından onaylanması gerekir (Form için tıklayın). Eski iş deneyimi kişinin işe alınması sırasında teyit edilmişse, adayın eski iş deneyimi onun şimdiki âmiri tarafından da onaylanabilir.
     
  • Adaylar bu mesleki deneyim koşulunu yerine getirmeden önce de CIA sınavına girebilirler, fakat programla ilgili bütün koşulları yerine getirene kadar sertifika alamazlar.